Gotraining.gr

’Creating an interactive e-book  with comics for teaching entrepreneurship in VET’

Το πρόγραμμα της ΕΤΕ με τίτλο «Η διδασκαλία του μέλλοντος :Massive Open Online Course (MOOC) and Flipped Classroom” περιλάμβανε δύο ροές και υλοποιήθηκε από 7-13 Απριλίου 2019.

Κύριος στόχος του σχεδίου ήταν η κατάρτιση 20 συνολικά τεχνολόγων εκπαιδευτικών( ανδρες και γυναίκες), μελών της E.T.E σε θέματα εναλλακτικών και ευέλικτων συστημάτων εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην απόκτηση γνώσεων στα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους διδασκαλίας.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση συνεχώς αυξάνει. Για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στις νέες προκλήσεις, χρειάζονται ουσιαστικά εφόδια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν με επιτυχία σ' ένα συνεχώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό τοπίο.  Έτσι, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες μεθόδους διδασκαλίας μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, τόσο στη προσωπική όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλίας.Οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται καθημερινά και μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές και τον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν Ηλεκτρολόγοι , Μηχανολόγοι, Ηλεκτρονικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί, απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, οι οποίοι διδάσκουν σε διάφορα  Επαγγελματικά Λύκεια σε όλη την  Ελλάδα.

 Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης απόκτησαν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν πλήρως την πρόσφατη τεχνολογία και τις εξελίξεις στην εκπαίδευση. Η κατάρτιση τους  έδωσε εκείνα  τα εφόδια ώστε με την κατάλληλη αξιοποίηση των καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων, να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Η 1η ροή πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη,  στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της INFOL, και η κατάρτιση εστίασε στην πλατφόρμα MOOC (Massive Open Online Course ) στην οποία συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί.

Το MOOC είναι ένα διαδικτυακό μάθημα,  ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ελεύθερης πρόσβασης και εγγραφής,  με ανοικτά αποτελέσματα. Ενσωματώνει την κοινωνική δικτύωση, προσβάσιμους διαδικτυακούς πόρους και διαχειρίζεται από επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα MOOC έχει στόχο τη δέσμευση των μαθητών και την αυτοδιαχείριση της συμμετοχή τους σύμφωνα με τους στόχους μάθησης, τις προηγούμενες γνώσεις. τις δεξιότητες και τα κοινά ενδιαφέροντα.

Είναι ένας νέος τρόπος για την παράδοση ενός μαθήματος που προωθεί την ενεργό μάθηση καθώς και τη δημιουργία δικτύων πληροφόρησης, ενσωματώνοντας ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

 Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους (βίντεο, σημειώσεις  διαλέξεων κλπ) πρέπει να είναι δωρεάν για να  υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν αυτές τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να διευκολύνουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα σενάρια εικονικής εκκμάθησης αποτελούν χώρους στους οποίους ο σχεδιασμός και η χρήση των ελεύθερων εκπαιδευτικών πόρων (OER) επιτρέπουν την ανάπτυξη διδακτικών και ψηφιακών ικανοτήτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 2η ροή πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ITC International,  και η κατάρτιση στην μέθοδο  Flipped Classroom ( αντίστροφη ή αντεστραμμένη τάξη) στην οποία συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί.

Σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο οι συμμετέχοντες  βίωσαν  το μοντέλο Flipped Classroom  και  διερεύνησαν από κοινού πώς η μέθοδος της αντιστροφής( flipping)  μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών και πώς οι καθηγητές μπορούν να την εφαρμόσουν για την θετική μεταμόρφωση των μαθημάτων

Αυτό το μοντέλο αποτελεί μια στρατηγική μικτής μάθησης με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των σπουδαστών και των αποτελεσμάτων της. Δεν είναι μια νέα έννοια και μπορεί  να συγκριθεί με παιδαγωγικές όπως η ενεργητική μάθηση, η ισότιμη μάθηση, η μάθηση βασισμένη σε περιστατικά , ή με οποιαδήποτε στρατηγική συνδυασμένης μάθησης που απαιτεί από τους μαθητές να προετοιμάσουν  το μάθημα πριν το σχολείο  και να συμμετάσχουν με τους συνομηλίκους τους στις  προγραμματισμένες δραστηριότητες. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν το νέο μάθημα, παρακολουθώντας ένα βίντεο στην ώρα που αυτοί επιθυμούν. Οι σπουδαστές χτίζουν τις γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες τους μόνοι τους, και έχουν περισσότερο  χρόνο στην τάξη για μεγαλυτερη εμβάθυνση στη μάθηση.

 Σε αυτή την εκπαιδευτική μέθοδο, η τεχνολογία του Διαδικτύου ενσωματώνεται στην τάξη, απελευθερώνοντας τους δασκάλους για να βοηθούν τους μαθητές αντί να μόνο να τους διδάσκουν. Η μέθοδος Flipped Classroom   έχει δώσει πολλές υποσχέσεις μέχρι τώρα και είναι πιθανόν να γίνει το κυρίαρχο μοντέλο διδασκαλίας στο μέλλον.

 

 

 

 

 

Σχεδίαση CPP