Gotraining.gr

’Creating an interactive e-book  with comics for teaching entrepreneurship in VET’

Θέμα επιμόρφωσης:  Robotics: “Σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ  χρησιμοποιώντας απλές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού C

Τόπος Διεξαγωγής: Δρέσδη Γερμανίας

Χρόνος υλοποίησης: 13/11/2022 – 19/11/2022

 

Η  Ε.Τ.Ε.  στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA121-VET-000012223  για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”,  υλοποίησε επιμόρφωση 14 μελών της στη Δρέσδη  της Γερμανίας  με θέμα: Robotics: “Σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ  χρησιμοποιώντας απλές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού C

Διαβάστε περισσότερα: Robotics: “Σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ χρησιμοποιώντας απλές εντολές της...

 

Θέμα επιμόρφωσης: “ICT (Information and communication technology) and free Web Tools in Education - Another way to Teach and to Learn” 

Τόπος διεξαγωγής:  Αλμάδα  Πορτογαλίας. 

Ημερομηνία υλοποίησης: 28/8/2022 – 3/9/2022 


Η ΕΤΕ  στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA121-VET-000012223  για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” υλοποίησε επιμόρφωση 13 μελών της στην Αλμάδα της Πορτογαλίας με θέμα: “ICT  and free Web Tools in Education - Another way to Teach and to Learn”. 

Διαβάστε περισσότερα: ICT (Information and communication technology) and free Web Tools in Education - Another way to...

Το πρόγραμμα της ΕΤΕ με τίτλο «Η διδασκαλία του μέλλοντος :Massive Open Online Course (MOOC) and Flipped Classroom” περιλάμβανε δύο ροές και υλοποιήθηκε από 7-13 Απριλίου 2019.

Κύριος στόχος του σχεδίου ήταν η κατάρτιση 20 συνολικά τεχνολόγων εκπαιδευτικών( ανδρες και γυναίκες), μελών της E.T.E σε θέματα εναλλακτικών και ευέλικτων συστημάτων εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην απόκτηση γνώσεων στα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους διδασκαλίας.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση συνεχώς αυξάνει. Για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στις νέες προκλήσεις, χρειάζονται ουσιαστικά εφόδια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν με επιτυχία σ' ένα συνεχώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό τοπίο.  Έτσι, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες μεθόδους διδασκαλίας μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, τόσο στη προσωπική όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλίας.Οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται καθημερινά και μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές και τον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν Ηλεκτρολόγοι , Μηχανολόγοι, Ηλεκτρονικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί, απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, οι οποίοι διδάσκουν σε διάφορα  Επαγγελματικά Λύκεια σε όλη την  Ελλάδα.

 Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης απόκτησαν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν πλήρως την πρόσφατη τεχνολογία και τις εξελίξεις στην εκπαίδευση. Η κατάρτιση τους  έδωσε εκείνα  τα εφόδια ώστε με την κατάλληλη αξιοποίηση των καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων, να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Η 1η ροή πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη,  στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της INFOL, και η κατάρτιση εστίασε στην πλατφόρμα MOOC (Massive Open Online Course ) στην οποία συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί.

Το MOOC είναι ένα διαδικτυακό μάθημα,  ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ελεύθερης πρόσβασης και εγγραφής,  με ανοικτά αποτελέσματα. Ενσωματώνει την κοινωνική δικτύωση, προσβάσιμους διαδικτυακούς πόρους και διαχειρίζεται από επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα MOOC έχει στόχο τη δέσμευση των μαθητών και την αυτοδιαχείριση της συμμετοχή τους σύμφωνα με τους στόχους μάθησης, τις προηγούμενες γνώσεις. τις δεξιότητες και τα κοινά ενδιαφέροντα.

Είναι ένας νέος τρόπος για την παράδοση ενός μαθήματος που προωθεί την ενεργό μάθηση καθώς και τη δημιουργία δικτύων πληροφόρησης, ενσωματώνοντας ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

 Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους (βίντεο, σημειώσεις  διαλέξεων κλπ) πρέπει να είναι δωρεάν για να  υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν αυτές τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να διευκολύνουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα σενάρια εικονικής εκκμάθησης αποτελούν χώρους στους οποίους ο σχεδιασμός και η χρήση των ελεύθερων εκπαιδευτικών πόρων (OER) επιτρέπουν την ανάπτυξη διδακτικών και ψηφιακών ικανοτήτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 2η ροή πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ITC International,  και η κατάρτιση στην μέθοδο  Flipped Classroom ( αντίστροφη ή αντεστραμμένη τάξη) στην οποία συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί.

Σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο οι συμμετέχοντες  βίωσαν  το μοντέλο Flipped Classroom  και  διερεύνησαν από κοινού πώς η μέθοδος της αντιστροφής( flipping)  μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών και πώς οι καθηγητές μπορούν να την εφαρμόσουν για την θετική μεταμόρφωση των μαθημάτων

Αυτό το μοντέλο αποτελεί μια στρατηγική μικτής μάθησης με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των σπουδαστών και των αποτελεσμάτων της. Δεν είναι μια νέα έννοια και μπορεί  να συγκριθεί με παιδαγωγικές όπως η ενεργητική μάθηση, η ισότιμη μάθηση, η μάθηση βασισμένη σε περιστατικά , ή με οποιαδήποτε στρατηγική συνδυασμένης μάθησης που απαιτεί από τους μαθητές να προετοιμάσουν  το μάθημα πριν το σχολείο  και να συμμετάσχουν με τους συνομηλίκους τους στις  προγραμματισμένες δραστηριότητες. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν το νέο μάθημα, παρακολουθώντας ένα βίντεο στην ώρα που αυτοί επιθυμούν. Οι σπουδαστές χτίζουν τις γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες τους μόνοι τους, και έχουν περισσότερο  χρόνο στην τάξη για μεγαλυτερη εμβάθυνση στη μάθηση.

 Σε αυτή την εκπαιδευτική μέθοδο, η τεχνολογία του Διαδικτύου ενσωματώνεται στην τάξη, απελευθερώνοντας τους δασκάλους για να βοηθούν τους μαθητές αντί να μόνο να τους διδάσκουν. Η μέθοδος Flipped Classroom   έχει δώσει πολλές υποσχέσεις μέχρι τώρα και είναι πιθανόν να γίνει το κυρίαρχο μοντέλο διδασκαλίας στο μέλλον.

 

 

 

 

 

 


 

 

H ETE τον Μάϊο του 2022, υλοποίησε στα πλαίσια του Erasmus+, επιμόρφωση 28 μελών της στο Πανεπιστήμιο Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου, με θέμα: “Νέες προσεγγίσεις μάθησης για  την εισαγωγή της καινοτομίας στη διδασκαλία με τη ενσωμάτωση διαδραστικών τεχνολογιών και τεχνικών μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και πολυτροπικών διεπαφών”. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις  διάχυσης του προγράμματος σε πολλά Παραρτήματα της ΕΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα: “Νέες προσεγγίσεις μάθησης για την εισαγωγή της καινοτομίας στη διδασκαλία με τη ενσωμάτωση...

Erasmus+  2017

Τίτλος σχεδίου:   «Κατάρτιση  εκπαιδευτικών και μεταφορά καλών πρακτικών για το μηχανισμό του δυϊκού εκπαιδευτικού συστήματος μαθητείας στην ΕΕΚ: Η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων από τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και την κοινωνία» .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  2017- 1-EL01-KA116-035741

Η Ενωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών ( Ε.Τ.Ε.), ως επιστημονική Ενωση, παρακολουθώντας ταεκπαιδευτικά δρώμενα και ανταποκρινόμενη στο αίτημα των μελών της για επιμόρφωση, σχεδίασεαυτή την κατάρτιση με την πεποίθηση ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα καλύψουν πλήρως τιςανάγκες των συμμετεχόντων, κάτι το οποίο επετεύχθη με άριστα αποτελέσματα.Η επίτευξη των στόχων του σχεδίου ξεπέρασε τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και απόκτησανεμπειρίες πολύτιμες για τον εργασιακό τους βίο και ικανότητα για μεταφορά καλών πρακτικών σχετικάμε την υλοποίηση της Μαθητείας και τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν, όπως

• Εποπτεία της μαθητείας

• Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στο σχολείο και τον χώρο εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα: Κατάρτιση εκπαιδευτικών και μεταφορά καλών πρακτικών για το μηχανισμό του δυϊκού εκπαιδευτικού...

Σελίδα 1 από 2

Σχεδίαση CPP